Kallelse till Extra Föreningsstämma HSB Brf Kallkällan

Orsak: Vi planerar att genomföra vissa stadgeändringar och detta kräver beslut på två möten.
Dag: Onsdag den 4 oktober 2017
Klockan: 18.00
Plats: Fritidslokalen (Baksidan av Ostgatan 18-22)

Anmälan om deltagande skall lämnas in senast fredagen den 29/9 2017 antingen via utdelad lapp eller via vår webbanmälan.

Anmälningstiden har gått ut.


Kan du inte komma själv kan du skriva ut en fullmakt.
(kan ej göras via nätet då den kräver en underskrift)

Här kan du läsa vårt förslag på stadgeändringar.


DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Presentation av förslag till stadgeändringar
10. Beslut om förslag till stadgeändringar (Beslut 1 av 2)
11. Extra föreningsstämmans avslutande