Renovering och ombyggnad

Denna sida är under uppdatering och ytterligare information fylls på löpande.

Renovering av lägenhet

Om du har tänkt att renovera eller bygga om i din bostadsrätt kan du först behöva ansöka om detta och erhålla styrelsens godkännande enligt 37 § i föreningens stadgar:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Enklare renoveringar som t.ex. ommålning eller byte av golv erfordrar normalt sett ingen renoveringsansökan, men kontakta alltid styrelsen eller förvaltaren om du skulle vara osäker. Vid renovering av kök och/eller badrum ska renoveringsansökan alltid lämnas in för att säkerställa att inga delar som faller under föreningen ansvar påverkas (ex. värme, ventilation).

Om medlem vid renovering gör åverkan på de delar som föreningen ansvarar för, kan föreningen i de fall det kan innebära risk för skada på person eller egendom ha rätt att återställa detta på medlems bekostnad. För frågor om din renovering eller hjälp med ritningar, vänligen kontakta föreningens förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se.

Blanketter för renoveringsansökan samt regeldokument hittar du här:

Undertecknade blanketter mailas inscannade senast 4 veckor innan arbetets påbörjande till underhall@brfkallkallan.se med kopia till föreningens förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se. Medlem som ej har möjlighet att maila scannad ansökan kan även lämna den till styrelsen under expeditionstider på Gräddgatan 8.

Observera att dina grannar gärna vill veta att du renoverar. Sätt upp anslag på anslagstavlan vid entrén i ditt trapphus minst en vecka innan byggstart. Fyll i kontaktuppgifter både till dig och till dina hantverkare ifall vi behöver få tag på dig/dem.

Inglasning av balkong

Brf Kallkällan har sedan 18 juli 2023 ett godkänt generellt bygglov för balkonginglasning som gäller i 5 år framöver. Detta bygglov kan nyttjas av medlem i brf Kallkällan mot en administrativ kostnad om för närvarande 4 000 kr inkl. moms per nyttjat bygglovsärende, varav 2 050 kr inkl. moms debiteras för kontrollansvariges arbete genom separat fakturering från kontrollansvarig. Föreningens kontrollansvarige är Björn Larsen från Probi Konsulter AB.

Medlem som önskar glasa in sin balkong och nyttja föreningens bygglov behöver senast 4 veckor innan arbetets påbörjande inkomma med undertecknad ansökningsblankett till underhall@brfkallkallan.se med kopia till föreningens förvaltare på jonas.adamssson@hsb.se. Medlem som ej har möjlighet att maila ansökan kan även lämna den till styrelsen under expeditionstider på Gräddgatan 8.

Föreningen har i två godkända leverantörer för balkonginglasning som du kan kontakta för att få offert från. Du hittar kontaktuppgifter till respektive leverantör enligt nedan.

Viktig information gällande Teknova:
Med hänsyn till att föreningens tidigare leverantör Teknova Byggsystem har försatts i konkurs per den 25 augusti 2023, kommer de inte längre att kunna leverera några balkonginglasningar. Medlemmar som sedan tidigare har Teknovas inglasningar och är i behov av service hänvisas i stället till Alnova, telefon 010-16 13 400 eller alnova@alnova.se