Den 29/11 är expeditionen inte öppen för besök. Detta på grund av att styrelsen har konstituerande styrelsemöte.


On the 29/11 the office will not be open for visitors. This due to that the board have a constituent meeting.

Vårt Aptus-system har uppdaterats, vilket innebär att det finns en ny app för bokning av tvättstuga,
Aptus Home.
Den finns att ladda ner via App Store eller Google Play.
Inloggningsuppgifter är oförändrade, men anslutningsadress är:
https://brfkallkallan.aptustotal.se/AptusPortal/

För mer information se: Tvättstugor


Our Aptus-system has been updated, which means that there’s a new app for booking laundry rooms,
Aptus Home.
It’s available via App Store or Google Play.
Login credentials are the same, but connection address is:
https://brfkallkallan.aptustotal.se/AptusPortal/

For more information see: Laundry rooms

Snart är det dags för 2021 års föreningsstämma (årsmöte) i brf Kallkällan.
Kom för att göra din röst hörd och för att träffa övriga medlemmar.

Dag: Måndag den 22 november 2021
Klockan: 18.30 (Fika serveras från kl. 17.30)
Plats: Gothia Tower (Ingång: Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24)

Här kan du digitalt anmäla dig till föreningsstämman

Anmälan om deltagande skall lämnas in antingen via länken ovan eller via den utdelade talongen senast måndagen den 15/11 2021.

Här kan du läsa den kompletta kallelsen

Välkomna!

Under november kommer Rena Rör i Väst att utföra underhållsspolning av avloppsstammar.

Arbetet kommer att påbörjas den 8/11 och beräknas vara klart den 2/12. Separata anslag kommer att göras på respektive adress med specifikt datum samt mer information.


Rena Rör i Väst will during November start a maintenance flush of waste pipes.

This will be started on 8/11 and is expected to be done by 2/12. Seperate bills will be posted for respective address with a specific date and more information.

Det har varit problem med värmesystemet på Kallebäcksvägen 13 som har berott på ett fel på den givare som mäter utetemperaturen. Detta har nu blivit åtgärdat av QSEC och värmen ska börja fungera som tänkt igen.

Ytterligare åtgärder kommer att utföras under morgondagen (14/10) för att säkerställa att systemet fungerar igen.


There has been an issue with the heating system at Kallebäcksvägen 13, which was caused by a malfunctioning sensor measuring the outdoor temperature. This has now been fixed by QSEC and the heat should start to work as expected again.

Further measures will be taken tomorrow (14/10) to ensure that the system is working again.

Det pågår ett arbete med att byta ut branddörrar på Kallebäcksvägen 13, detta kommer senare att utföras på Kallebäcksvägen 11.

Arbetet kan medföra en del oväsen i trapphuset, men kommer enbart att vara under arbetstid. Arbetet utförs av Roslöv AB.


There’s an ongoing work with changing fire doors att Kallebäcksvägen 13, this will later be performed at Kallebäcksvägen 11.

The work may cause som noise in the stairwell, it will however only be during office hours. The work is performed by Roslöv AB.

Vi har tyvärr driftstörning på våra porttelefoner som gör att det inte går att ringa upp för att bli insläppt.
Det är felanmält till Telia som har hand om abonnemangen och enligt dem beror det på ett större kabelfel.
Telias senaste prognos är att felet ska vara åtgärdat senast 2021-09-15.
Vi hoppas så klart att Telia lyckas lösa det långt tidigare än så.

Unfortunately, we have disturbances regarding our intercom, it is not possible to call someone to be let in.
This is reported to Telia who is responsible for the subscriptions and according to them the issue is due to a major cable error.
Telias prognosis for when it is corrected is at latest 2021-09-15.
We of course hope that Telia will be able to fix it far earlier than that.

[English below]
Det är visserligen ett antal månader kvar till stämman, men valberedningen har redan nu påbörjat arbetet för att hitta medlemmar som är intresserade av att arbeta i styrelsen.
Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens fastigheter och ekonomi på ett bra sätt. Detta sköter vi dock inte helt på egen hand, utan har god hjälp av externa parter, såsom:
  • Föreningen anlitar HSB för att ta hand om den administrativa och ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär att de sköter hantering och administration av årsavgifter, tillhandahåller digital fakturahantering samt upprättar budget och årsredovisning. Via HSB har vi också en underhållsplanerare som är delaktig i arbetet med underhållsplanen och dess utformning.
  • Vi har även, som tidigare nämnts, sedan årsskiftet 2020/2021 ett nytt fastighetsskötaravtal med Primär samt att Bredablick Förvaltning, sedan april 2020, sköter den tekniska förvaltningen av fastigheter och kringliggande områden.

Alla kompetenser är välkomna och vi ser gärna ledamöter i olika åldrar och med olika perspektiv. Man klarar sig även bra med stort engagemang och sunt förnuft. Kontakta valberedningen för att anmäla intresse redan nu:

valberedning@brfkallkallan.se

Message from the nomination committee

Though there is some time remaining until the yearly meeting, the nomination committee has already started working to find members that are interested in joining the board.
The boards major task is to manage the association’s properties and finances in a satisfactory manner. However, we do not manage this entirely on our own, but have help from external parties, such as:
  • HSB manages a lot of the administrative and financial matters. That includes, amongst other, the handling of the yearly fees, provides us with tools for digital handling of our supplier invoices as well as prepares our budget and annual report. They also provide us with a maintenance plan, and every other year a maintenance planner comes to survey the buildings and surrounding areas.
  • We also have, as previously mentioned, a new agreement with Primär for repair and maintenance services and from last year, BredaBlick Förvaltning regarding the technical management of the buildings and surrounding areas.

All skills are welcome, and we would like to see members of different ages and with different perspectives. You will get far with a chunk of commitment and common sense. Get in touch with the election committee if you are interested already at:

valberedning@brfkallkallan.se