Inbjudan till samråd om detaljplan – Mjölktorget

Inbjudan_Detaljplan_Mjölktorget_140811 från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret:

Detaljplan för Bostäder vid Mjölktorget inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg

Byggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2014 att genomföra samråd för rubricerat ärende. Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid: 9 juli – 2 september 2104

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintlig tvåvåningsbyggnad invid Mjölktorget med flerbostadshus.

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Öppet hus: Måndag den 11 augusti kl. 17:00 – 19:30, Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, informationssalen, plan 1.

Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast den 2 september 2014 under adress: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se.

I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget tydligt framkomma. Ange din adress, fastighetsbeteckning (om aktuellt) samt diarienummer 0688/09. Information om förslaget kan lämnas av Johan Thein, tfn 0736-45 12 25 och Per Osvalds, tfn 031- 368 18 51.

Mvh

Johan Thein

Planarkitekt.